Przygotowali uchwałę o zamiarze przekształcenia szkoły w Piasku

  • 18.10.2020, 21:25
Przygotowali uchwałę o zamiarze przekształcenia szkoły w Piasku Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Cedyni 30 września 2020 r., na której poruszono sprawę szkół (ale w wolnych wnioskach).
Przewodniczący Rady Miejskiej W Cedyni poinformował radnych o sesji, która ma odbyć się w czwartek. W zasadzie jest do podjęcia jedna uchwała. Dotyczy ona zamiaru przekształcenia szkoły Podstawowej w Piasku ze szkoły ośmioklasowej w trzyklasową. Ma ją prowadzić nie gmina, a stowarzyszenie z zewnątrz.

Przeciwko takiej zmianie protestuje społeczność szklona. Pisaliśmy o transparentach rozwieszonych w miejscowości Piasek. Swoje argumenty mają władze Cedyni. Umieszczono je w uzasadnieniu uchwały, którą publikujemy pod artykułem.

Komentarz: Władze nie zorganizowały publicznej debaty. Mogłaby ona dotyczyć całej oświaty w gminie, a nie tylko jednej szkoły. Obecnie powinna być poświęcona także rozwiązaniom i zabezpieczeniom związanym z epidemią koronawirusa.

 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 89 ust. 1 i ust. 9 oraz art. 95 ust. 2, związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ) Rada Miejska w Cedyni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 roku Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku o strukturze organizacyjnej klas I – VIII z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową im. Leśników Polskich o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – III z oddziałem przedszkolnym.

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane na podstawie odrębnej uchwały po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa opinii i stanowisk.

§ 2. Uczniom klas IV – VIII przekształcanej Szkoły Gmina zapewni możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni, której organem prowadzącym jest Gmina Cedynia.

§ 3. Uczniom przekształcanej Szkoły Gmina Cedynia zapewni bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do Szkoły wymienionej w § 2, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

§ 4. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Gminy Cedyni do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Szkoły rodziców, uczniów i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i właściwych organizacji związkowych w celu uzyskania opinii w sprawie przekształcenia szkoły.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Cedyni.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Gmina Cedynia staje w obliczu poważnych wyzwań związanych z dostosowaniem swojej organizacji do zmieniających się wskaźników demograficznych, budżetowych, rozwojowych, klimatycznych. Wspólnota samorządowa musi sobie odpowiedzieć na szereg pytań i podjąć działania prorozwojowe rozłożone w czasie. Niniejsza uchwała o zamiarze przekształcenia szkoły, niesie za sobą pozytywne przesłanie.

Od samego początku władze gminy wielokrotnie przekazywały do opinii publicznej informację, że nie planują likwidacji tylko przekształcenie pełnej ośmioletniej szkoły podstawowej w szkołę podstawową o obniżonym poziomie organizacyjnym do klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

„Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, może być przekształcona z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie.

Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.” Zgodnie z art. 89 ust. 9 wyżej wymienionej ustawy przepisy ust. 1 – 8 art. 89 i art. 88 stosuje się odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły lub placówki.

Mając na uwadze, iż Rada Miejska w Cedyni zamierza przekształcić Szkołę Podstawową im. Leśników Polskich w Piasku w dniu 31 sierpnia 2021 r. niezbędnym jest podjęcie przez Radę Miejską w Cedyni uchwały o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku, w terminie umożliwiającym przekazanie treści tej uchwały Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty i rodzicom uczniów.

Celem przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku jest konieczność dostosowania sieci szkół położonych w Gminie Cedynia do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych kosztów na zadania oświatowe.

Główną przesłanką uzasadniającą przekształcenie Szkoły jest zmniejszająca się liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku.

Obwód szkolny Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku obejmuje miejscowości: Piasek, Barcie, Bielinek, Czachów, Lasocin, Lubiechów Górny, Łukowice, Piasecznik, Trzypole, Markocin.

W roku szkolnym 2020/2021 liczba dzieci w poszczególnych oddziałach:

 

1. oddział przedszkolny - 13

2. klasa I - 9

3. klasa II - 12

4. klasa III - 5

5. klasa IV - 8

6. klasa V - 9

7. klasa VI - 15

8. klasa VII - 9

9. klasa VIII - 10

 

W najbliższych latach w miejscowościach, które obejmuje obwód Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku nie zapowiadają się daleko idące zmiany w zakresie demografii uzasadniające utrzymanie tej szkoły.

Jednocześnie należy wskazać, że uczniowie ze przekształcanej Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku dalszą naukę kontynuować będą w Szkole Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni. Uczniowie klas IV - VIII w miejscowości Cedynia, natomiast uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I - III w przekształcanej szkole podstawowej w Piasku.

Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku pozwoli uniknąć nauczania w klasach łączonych, otworzy możliwości korzystania przez uczniów z aktualnej i cały czas doposażonej bazy sportowej oraz pozostałego wyposażenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni.

Szkoła w Cedyni posiada odpowiednią liczbę pomieszczeń, w których mogą odbywać się zajęcia. Warunki socjalne Szkoły Podstawowej w Cedyni są bardzo dobre. Szkoła ta posiada własną stołówkę, gdzie dzieci w spokoju mogą spożywać posiłki, szerokie korytarze, dostosowane szatanie.

Wyposażenie w pomoce ulega ciągłej poprawie. Świetlica szkolna obejmuje swoją opieką wszystkie potrzebujące dzieci. Kadra pedagogiczna jest odpowiednio przygotowana i posiada wysokie kwalifikacje.

Transport dzieci do i ze szkoły bezpłatnie zapewnia Gmina Cedynia. Taki transport będzie wobec tego zapewniony również uczniom z obwodu przekształcanej Szkoły Podstawowej w Piasku. Uczniowie klas IV – VIII z miejscowości Markocin, Łukowice, Czachów i Lubiechów Górny będą mieli krótszy dojazd do szkoły w Cedyni niż obecnie.

Organ prowadzący w porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni będzie dążył do tego aby kwalifikacje nauczycieli przekształcanej szkoły zostały w pełni wykorzystane. Obecnie wielu nauczycieli klas IV – VIII pracuje w Cedyni.

Zamiar przekształcenia szkoły podyktowany jest również wysokością kosztów ponoszonych na jej funkcjonowanie przez organ prowadzący. Gmina Cedynia otrzymała subwencję oświatową na 2019 r. na Szkołę Podstawową im. Leśników Polskich w Piasku w wysokości 825 854,16 zł (co stanowi jedynie 60,58 % wydatków na przedmiotową szkołę). Koszty ponoszone na utrzymanie szkoły w 2019 roku wyniosły natomiast 1 363 189,92 zł. Pozostałe brakujące środki finansowe zostały przekazane z budżetu Gminy Cedynia i wyniosły 537 335,76 zł (co stanowi 39,42 % wydatków na przedmiotową szkołę).

Należy również wskazać, iż zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piasku podyktowany jest również innymi ważnymi aspektami. Szkoła ta nie posiada zaplecza sportowego – brak boiska, brak sali gimnastycznej. Zajęcia w-f w okresie jesienno-zimowym prowadzone są na korytarzach szkolnych lub w świetlicy wiejskiej.

Mała niewystarczająca do potrzeb ośmioletniej szkoły podstawowej biblioteka szkolna. Mankamentem jest także brak odpowiedniego pomieszczenia do spożywania posiłków.

Aktualnie prowadzona rozbudowa szkoły nie zapewni prawidłowej organizacji i warunków higienicznej pracy, gdyż w dalszym ciągu brakować będzie całego bloku sportowego, a jego wybudowanie wymagałyby ogromnych nakładów finansowych. Gmina Cedynia nie jest w stanie wyasygnować odpowiednich środków na ten cel w chwili obecnej ani w najbliższych latach.

Gmina Cedynia jako organ prowadzący obie szkoły planuje wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Ludowym (ZUL) na bazie obiektu po przekształconej szkole w Piasku zorganizować zajęcia w szkole prowadzonej przez podmiot zewnętrzny. Planujemy, aby odbyło się to poprzez przekazanie do prowadzenia Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Ludowemu w drodze uchwały i podpisania umowy utworzonej szkoły dla klas I – III wraz z oddziałem przedszkolnym. Oprócz prowadzenia szkoły ZUL planuje uruchomienie edukacji dorosłych w różnych sferach w czym ZUL ma duże osiągnięcia i doświadczenie. Ponadto ZUL planuje rozbudowę szkoły o nowe sale z przeznaczeniem na potrzeby części hotelowej i dydaktycznej dla dorosłych.

Uchwała o zamiarze przekształcenia jest uchwałą intencyjną (zamiarową), pozwala na rozpoczęcie procedury informowania zainteresowanych stron oraz opiniowania i uzgadniania stanowisk. Uchwała o przekształceniu może być podjęta po spełnieniu, określonych przepisami, wymogów formalnych.

_

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (20)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

podoba mi się
podoba mi się 22.10.2020, 14:04
Projekt uchwały wygląda rozsądnie.
czyt.
czyt. 22.10.2020, 15:08
Dobre uzasadnienie.
Gazeciarz
Gazeciarz 20.10.2020, 20:14
Co to za ZUL co ukrywa się za burmistrzem przed mieszkańcami.
dowód na manipulację
dowód na manipulację 20.10.2020, 17:20
Ja tylko zastanawiam się jak można przekręcać statystykę o podawać, ze 2020 r. urodziło się wpiaku 3 dzieci jak jeszcze rok nie minął?
podłe to
podłe to 19.10.2020, 22:49
Zastanawiam się dlaczego manipulują tzw "obrońcy" i zamiast rozmawiać, wolą szczuć na Cedynię.
kompromitacja
kompromitacja 19.10.2020, 22:41
I znowu się będzie Nowak lansował?
nieczytelnik
nieczytelnik 19.10.2020, 19:00
Niech radni sprawdza ile gmina wydaje na "Cedyńskie Fakty"
czytelnik
czytelnik 19.10.2020, 21:21
Oj jak bardzo boli, że Stowarzyszenie wydało gazetkę, która prostuje wszystkie kłamstwa i manipulacje miłośników pościeli z Piasku.
Mieszkaniec I
Mieszkaniec I 19.10.2020, 14:35
Jakoś nie widzę aby powstało stowarzyszenie które poprowadzi szkołę , w swojej propagandowej gazetce burmistrz o to samo postuluje , czyli wywiesić kilka prześcieradeł to cała energia w obronie szkoły ,.Szkoła z taką liczbą uczniów nie ma szans przetrwania .Jako mieszkaniec gminy nie chcę dokładać do obecnego stanu rzeczy.
Merynos
Merynos 19.10.2020, 14:53
Jak sobie nie radzisz, to się zwolnij. Gmina jest od dokładania do oświaty i wszystkie samorządy to robią.
Grażka
Grażka 19.10.2020, 11:18
Niech pomyślą o warunkach dla wszystkich dzieciaków w gminie a nie tylko w jednej szkole.
Boguś
Boguś 19.10.2020, 08:49
Z tego co wiem Borgulowa będzie reprezentowała interes jednej wioski a kto będzie reprezentował interes całej Gminy?
łowczy
łowczy 19.10.2020, 02:08
Wzięli wszystkich z zaskoczenia.
Leszek
Leszek 19.10.2020, 00:36
Na budżet gminy nie można patrzeć przez pryzmat jednej wioski. Jest kryzys i trzeba się pochylić nad losem całej gminy.
Joanna
Joanna 18.10.2020, 23:49
Skromny - nie udawaj, jestem kimś z Twojego otoczenia :)
Domyśl się ;)
Podpisy zebrano, mieszkańcy wypowiedzieli się w temacie.
Wieśniaki też mają swoje zdanie i nie dadzą się zrobić w bambuko, jak to sobie inni wymyślili.

Trafiła kosa na kamień.


Joanna
Joanna 18.10.2020, 22:35
Monia zmień "dilera" ;)

To są plany ZULu a nie mieszkańców Piasku.
Planem mieszkańców jest utrzymanie szkoły a nie robienie interesów mimo wszystko.

Wykonawca chce dokonczyć budowę, należy mu to umożliwić a nie obracać kota ogonem.
Dzieci są najważniejsze.

WSTYD NA CAŁĄ POLSKĘ!skromny
skromny 18.10.2020, 23:31
A kim ty jesteś aby wypowiadać się za wszystkich mieszkańców?
Joanna
Joanna 18.10.2020, 21:49
Prawda jest taka, że jeżeli szkoła zostanie przekształcona to szkoły w Piasku nie będzie, za góra dwa lata i taki jest główny zamiar.
Przekształcenie to tylko okres przejściowy.

Smutny koniec.

Monika
Monika 18.10.2020, 22:18
Aśka kłamiesz! Trzeba mieć tupet, aby napisac "prawda jest taka za góra dwa lata". Co ty wróżka jesteś? Widać twoją złą wolę.

Zamknięcie szkoły nie leży w interesie stowarzyszenia ZUL. Oni mają plany dalekosiężne.
Martyna
Martyna 18.10.2020, 21:42
Przewodniczący woli po kryjomu wozmowy prawdzić niż zorganizować publiczną debate o szkołach, a nie tylko o jednej szkole gdzie próbuje zbijać kapitał polityczny.

Pozostałe